Kelan tuki

Lääkinnällinen kuntoutus vaikeavammaisille.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että henkilö pystyy kuntoutuksen avulla työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestaan tai vammastaan huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai avoterapiana. Vaikeavammaisille ja heidän perheilleen järjestetään myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvaa yleistä lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka helpottamiseksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta. Haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Lisäksi edellytetään, että saat

  korotettua tai ylintä alle 16-vuotiaan vammaistukea
  korotettua tai ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea
  korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea tai
  ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisajalta.

Kuntoutuksen saaminen edellyttää aina, että sinulle on tehty asianmukainen kuntoutussuunnitelmajulkisessa terveydenhuollossa.