Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen. Ammattinimike on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvoma ja sitä voi käyttää vain toimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Toimintaterapeutin työnkuva on monipuolinen; pääasiassa tehtävät muodostuvat asiakkaan arvioinnista ja tutkimuksesta, toimintakyvyn edistämisestä ja terapiasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä.

Asiakkaat ovat eri-ikäisiä ja useilta eri lääketieteellisiltä erikoisaloilta kuten neurologian, psykiatrian, pediatrian ja ortopedian aloilta. Asiakkaina voivat olla lapset, nuoret, työikäiset tai vanhukset. He voivat tarvita toimintaterapiaa neurologisen sairauden, vammautumisen, kehitysvamman tai mielenterveysongelman vuoksi. Myös oppimisvaikeuksista ja liikuntaelisairauksista kärsivät henkilöt hyötyvät toimintaterapiasta. Toimintaterapeutti ymmärtää ja tiedostaa erilaisten toimintojen merkityksen yksilölle. Hän muokkaa ja soveltaa toimintaa edistämään asiakkaan toimintamahdollisuuksia hänen omassa ympäristössään. Toimintaterapeutti on myös apuvälineasiantuntija ja valmistaa henkilökohtaisia ortooseja, tekee kodinmuutostarpeen arviointeja, valitsee asiakkaille tarpeelisia apuvälineitä ja opastaa niiden käytössä.

Toimintaterapeutteja työskentelee perussairaanhoidon sekä erityissairaanhoidon yksiköissä, sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskuksissa, opetustoimessa erityiskouluissa, tukiasunnoissa, päiväkodeissa, mielenterveystoimistoissa, vanhainkodeissa, asiantuntijatehtävissä ja järjestöissä, sekä yksityisinä ammatinaharjoittajina. Toimintaterapeutiksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Opinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä ja kestävät noin 3,5 vuotta.